پوست بدن نوزاد، نازک و ظریف است و هنوز لایه های چربی روی آن تشکیل نشــده و ممکن اســت حین ماساژ، پوست نوزاد تحریک شــود. به همین علت بایــد قبــل از ماســاژ دادن، پوســت کــودک را کاملا چــرب کنیــد. بهترین روغن ماساژ، روغن های گیاهی است. از روغن مغزهایی مانند گردو و فندق استفاده نکنیــد، چون ممکن اســت پوســت کــودک به این روغن‌ها حساســیت داشــته باشد.

این داستان ساده پیش زمینه‌ی سرگرم کننده‌ای برای آموزش شمارش معکوس است.
«یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود. یک روز پنج تا اسب وحشی به دنبال چهارتا خوک مسابقه گذاشتند. این چهارتا خوک دنبال سه تا سگ دونده گذاشتند. این سه تا سگ دنبال دو تا گربه‌ی چاق دویدند و این دوتا گربه‌ی چاق دنبال یک موش زبل گذاشتند. اما چه بلایی سر موش زبل آمد؟ این موش درحالی که جیغ و ویغ می‌کرد، دوید و وارد لانه‌اش شد و دیگر از آن‌جا خارج نشد.»
هنگام شمارش معکوس از حرکت انگشتانتان استفاده کنید و در آخر روی هم بشمارید که قصه‌ی ما چندتا حیوان داشت.

بین صفر تا سه ماهگی، نــوزاد به غیر از رنگ‌ها با چیز دیگری ســرگرم نمی‌شــود و هدف از نصب آویز های رنگارنگ نیز همین ســرگرم کردن نوزاد اســت. نوزاد در ایــن دوره رنگ‌هــا را محو و کمرنگ می‌بینــد. بنابراین در انتخاب آویز باید دقت کرد که در آن از رنگ‌های تند و با تضاد رنگی بالا اســتفاده شــده باشــد تا برای نوزاد قابل رؤیت و سرگرم کننده نیز باشد.

سکسکه از همان دوران جنینی با نوزاد همراه است و تا ماه های اولیه‌ی زندگی نیز ادامه دارد. هر چند سکسکه برای نوزاد ناراحت کننده و خسته کننده است، بر سلامتی کودک هیچ تأثیر منفی ندارد. برای قطع سریع سکسکه، سکه‌ای را با آب سرد خیس کنید و چند ثانیه روی پیشانی بین دو چشم نوزاد قرار دهید؛ به این شیوه سکسکه سریع قطع می‌شود.

این بازی راهی عملی است تا به کودکانتان مفهوم کسر را آموزش دهید.
  • به کودک توضیح دهید که خیلی چیزها را می‌توان به قسمت‌های مساوی تقسیم کرد طوری که دو یا چند نفر بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.
  • یک سیب را به دو قسمت تقسیم کنید و از کودک بپرسید که حالا چند نفر می‌توانند از این سیب بخورند؟
  • اگر انجام این کار با سیب برای کودک آسان بود این بازی را با پرتقال شروع کنید و از او بخواهید تکه‌ها را بشمارد.
  • این دفعه به کودکتان یک خوشه انگور بدهید و از او بخواهید آن را بین خودش و شما تقسیم کند طوری که هرکدام از شما به تعداد مساوی از دانه‌های انگور داشته باشید.

منوی سایت