قرارگرفتن نوزاد به حالت دوران جنینی، وضعیت معجزه‌آسایی برای او است. در ایــن وضعیت، نــوزاد به حالت دوران جنینی قرار دارد و برایش یادآور همان دوران است. این حالت به نوزاد احساس آرامش و امنیت می‌دهد و این همان علت معجزه‌آســا بودن این وضعیت اســت. وقتی نــوزاد در حالت پیچیده قرار می‌گیــرد، احســاس آرامش و امنیت بیش‌تــری می‌کند. به علاوه کودک در این وضعیــت در فاصلــه‌ی بیســت ســانتی متری دید شــما قــرار دارد. در این فاصله است که دید نوزاد واضح‌تر و شفاف‌تر است. این وضعیت باعث افزایش حس نزدیکی و دوستی بین شما و نوزاد می‌شود.

شناســایی اجســام از راه لمس آن‌ها، مهارتی اســت که کــودکان نه تنها با آن ســرگرم می‌شوند، بلکه می‌توانند به وسیله‌ی آن توجه و دقتشان را نیز پرورش دهند. بی‌گمان شــما نیز از این که انگشت‌هایی حساس برای یافتن اشیای داخل کشو، کمد یا اتاقی تاریک داشته باشید، بی‌نهایت لذت می‌برید.
 
روش کار:
اشــیای گوناگونــی ماننــد مداد، شــانه، چراغ‌قوه، نوارچسب، قاشــق، دگمه، پاک‌کن، گیره‌ی کاغذ، عروسک‌های کوچک یا حتــی میوه‌هایی مانند هویج، خیار، ســیب و پرتقال را در جورابی سیاه‌رنگ بریزیــد و از فرزندتان بخواهید یک دستش را داخل جوراب کند و با لمس اشیا، حدس بزند که چه چیزهایی داخل جوراب وجود دارد.

این فعالیت برای تقویت حس شنوایی کودکان خردسال مناسب است. کودکان بزرگ‌تر می‌توانند در جمع‌آوری اشیا به شما کمک کنند.
روش کار:
با اســتفاده از دســتگاه ضبط‌صوت و با کمک کودکی بزرگ‌تر، صداهایی را که پیرامون خود، هم در خانه و هم بیرون از خانه می‌شنوید، ضبط کنید. هنگام ثانیه میان آن‌ها فاصله بدهید تا هر صدا به صورت جداگانه 10 انجام این کار، قابل تشــخیص باشــد. برخی از صداهایــی که می‌توانید ضبــط کنید عبارت اســت از: زنگ تلفن، چک‌چک آب، زنگ در، دســتگاه ماکروویو، تلویزیون، قفل در، پیانو، بارش باران، ماشــین لباس‌شویی، سوت کتری، سیفون توالت، روشــن کردن اتومبیل، خش‌خش روزنامه، جیک‌جیک پرندگان، رفت و آمد اتومبیل‌ها، آژیر آمبولانس و جاروبرقی.
آنچه کودک می‌آموزد:

وقتی کودک توانســت به تنهایی روی دو پایش بایســتد، باید به او بیاموزید که چگونــه قبــل و بعد از هر وعده‌ی غذایی دست‌هایش را بشــوید. به کودک یاد دهید که چگونه صابون را به دســت بگیرد، کف دست‌هایش را به هم بمالد و فضای بین انگشــتان و پشــت دست‌هایش را نیز بشــوید. دانستن این حرکات ساده  اهمیت زیادی دارد، چون به سلامت عمومی و پیشگیری از بیماری‌های عفونــی ماننــد ســرماخوردگی، آنفلوانزا، برونشــیت و... کمــک می‌کند.

کــودکان از بازی با آهن‌ربا، هم لذت می‌برند و هم شگفت‌زده می‌شوند. آن گــروه از کــودکان که کنجکاوی کمتــری دارند، بازی‌هایی ســاده با آن انجام می‌دهند و آن گروه که کنجکاوترند، می‌کوشند با چسباندن آهن‌ربا به اشیای گوناگون به آهنی بودن یا نبودن آن‌ها پی ببرند.
روش کار:
یک قطعه آهن‌ربا به فرزندتان بدهید و او را تشــویق کنید که آن را به اجســام گوناگون بچســباند و متوجه جــذب یا عدم جذب آن به آن‌ها شــود. به او یاد دهید که اگر آهن‌ربا به جســمی چســبید، به این دلیل اســت که آن جســم از آهن ساخته‌شده است. پس از این که اجسام آهنی خانه را شناسایی کردید، می‌توانید فرزندتان را با خود به حیــاط ببرید و از او بخواهید همین تمرین را انجام دهد و اجسام آهنی آن جا را پیدا کند؛ اجسامی مانند نرده‌ها، حصارها، ناودان‌ها و پایه‌های چراغ.

منوی سایت