توپ‌های بــادی ســرگرمی جالبــی اســت، چــون اجــازه می‌دهد کــودک بــدون مراقبت و نظارت مســتقیم شــما، بازی کند و شــما نیز به کارهای شخصی خود بپردازیــد. ولــی ایــن توپ‌های بــادی ضررهــای زیادی نیــز برای کــودک دارد. کــودک برای جابه‌جا شــدن، بالا و پایین می‌پرد و با هر بار بالا و پایین پریدن، بــه کلیه‌هایش فشــار می‌آید. از همــه مهم‌تر، کــودک به جای قدم برداشــتن، پاهایش را روی زمین می‌کوبد و باعث فشــار آمدن به پاشنه‌ی پایش می‌شود. ایــن روش حرکتــی، برخــلاف روش حرکتی معمول و متداول اســت و  اگر به‌طور متناوب تکرار شود، کودک را برای راه رفتن درست و صحیح تنبل می‌کند. کودکانی که مدام از توپ‌های بادی استفاده می‌کنند،

منظم و مرتب بودن اتاق، بر ســلامتی روح و روان نوزاد تأثیر زیادی دارد. حتما باید برای کودک، اتاق یا گوشه‌ای مرتب و آرام پیش‌بینی شود. تخت نوزاد را طوری قرار دهید که در ورودی اتاق به راحتی و بدون اینکه نوزاد بــه خــود فشــاری وارد کند، قابل رؤیت باشــد. نوزاد نیز مانند بزرگ‌ترها دوســت دارد بدانــد چــه کســی به اتــاق وارد یــا از آن خارج می‌شــود. اگر تخــت در محل نامناســبی قــرار گرفتــه باشــد، نوزاد بــرای اینکه نگاهــش را به طــرف در ورودی برگرداند، از خود حرکات نامناسب و خطرناکی نشان می‌دهد. اگــر نــوزاد مدام ســرش را در یک جهت قــرار می‌دهد، تخت را طــوری قرار دهید تــا آن را در جهت‌هــای مختلــف تــکان دهــد. در، پنجــره و آویزها توجــه نوزاد را بــه خــود جلب می‌کند

مکونیــوم بــه تــوده‌ی ســلولی مــرده و فشــرده‌ای اطــلاق می‌شــود کــه از مــواد هضم نشــده‌ی داخل مایع آمنیوتیک بلعیده شده از سوی نوزاد تشکیل شده و در طول دوران بارداری در دســتگاه گوارش نوزاد باقی مانده اســت. با به دنیا آمــدن نوزاد، دســتگاه گوارش شــروع به فعالیت می‌کند و اولیــن چیزی را که از خود دفع می‌کند، مکونیوم است که به رنگ سبز تیره یا قهوه‌ای روشن است. این توده چسبناک  است و تمیز کردن نشیمنگاه را سخت و مشکل می‌کند. به همین دلیل با دفع مکونیوم از بدن، قسمت نشیمنگاه نوزاد را با آب و صابون غیرمعطــر شست‌وشــو دهید. حتی می‌توانید با اســتفاده از ماســاژ پا، دفع مکونیوم را از بدن ســرعت ببخشــید.

در ســه ماه اول زندگی، سیســتم گوارشی نوزاد هنوز به طور کامل تشکیل نشده اســت. نارس بودن سیســتم گوارشــی،  ناراحتی‌های گوارشــی را در نوزاد باعث می‌شــود که این عارضه به کولیک معروف است. برای تسکین دردهای ناشی از کولیک، باید شکم نوزاد را به طور مرتب ماساژ داد تا گازهای روده‌ای هرچه ســریع‌تر از سیســتم گوارشی دفع شــود و در نتیجه دردهای کولیکی نیز سریع‌تر برطرف شود. در این نوع ماساژ با کف دست، شکم نوزاد را در جهت عقربه‌های ســاعت ماســاژ دهید.

بــرای افــراد بزرگســال خــوردن یــک نــوع غــذا بــرای چنــد روز متوالــی مطمئنــا خســته کننده اســت، ولی ایــن موضوع برای کــودکان صدق نمی‌کنــد. در واقع نــوزاد بــه زمــان و وقــت بیش‌تــری نیــاز دارد تــا طعم‌هــا و مزه‌های متفــاوت را بشناسد، از هم تشخیص دهد و در مغز خود ذخیره کند. بنابراین در تغذیه‌ی تکمیلــی بهتــر اســت برای چنــد روز متوالی از یک نوع ســبزی یا میوه اســتفاده کنیــد تــا کودک برای تشــخیص طعم‌ها و مزه‌های مختلف وقت کافی داشــته باشــد. بهتر اســت تغذیه‌ی تکمیلی را با هویج شروع کنید.

منوی سایت