شماره کارت:   6775-9002-6919-6037   به نام شرکت بافرزندان، نزد بانک صادرات

شماره حساب:   0102528047009   به نام شرکت بافرزندان، نزد بانک صادرات

شماره شبا حساب:   IR13-0190-0000-0010-2528-0470-09