هنگامی که با نوزاد به عکسی نگاه می کنید، کل عکس را به او نشان دهید و درباره آن با او حرف بزنید. سپس یه جزئیات عکس اشاره کنید.
بسته به شرایط و علاقه، هنگامی که بیرون از خانه قدم می زنید به چیزهای گوناگون مثل گل ها، یا سگی که در حال عبور است، اشاره کنید. با این عمل به نوزاد انگیزه می دهید تا دنیای خودش را بیشتر کاوش کند.
لذت خود را از یک صدا، بو، یا طعم خوشایند با نوزاد شریک شوید. این کار القا کننده این مطلب است که دنیا لذات زیادی را در اختیار ما می گذارد، و این لذات برای «همه» هستند.
اغلب برای نوزاد آواز بخوانید و با او صحبت کنید. موسیقی پخش کنید و با ریتم آن برقصید. این ها بهترین ابزار حس «تحسین موسیقی» در حین رشد نوزاد هستند.
اسباب بازی هایی را در اختیار نوزاد قرار دهید که صدا تولید می کنند.(مثل جغجغه، یک تکه کاغذ مچاله، یا یک برگ خشک و ...)

در حالی که پنج حس نوزاد مادرزادی هستند، گسترش تحرک وی او را در جستجوی محرک، محدود می‌کند. والدین و پرستاران کودک باید عوامل تحرک را برای او فراهم کنند.
نوزاد را زیاد و به‌دفعات ماساژ دهید. تحقیق نشان داده است که ماساژ به گسترش کلی رشد نوزاد مربوط است. ماساژ می‌تواند در دوره خاصی موردمطالعه قرار گیرد. اما شما نیز می‌توانید از طریق یک کتاب یا فیلم آموزشی، با دستورالعمل، آن را یاد بگیرید.
برای تحریک حس لامسه نوزاد، به او اجازه دهید با تعداد زیادی از انواع اسباب‌بازی‌ها، در اشکال، ساختار و جنس متفاوت بازی کند.
اغلب با نوزاد حرف بزنید و برایش آواز بخوانید. موسیقی پخش کنید و با ریتم آن برقصید. تماشای شما در حال رقص و شنیدن موسیقی همزمان، باعث تحریک گسترش میان حسی می شود.

در حالی که پنج حس نوزاد مادرزادی هستند، گسترش تحرک وی او را در جستجوی محرک، محدود می‌کند. والدین و پرستاران کودکان باید «تحرک» را برای رشد حواس در مسیری سالم، فراهم سازند. هنگامی که نوزاد بیدار و کاملاً آرام است، در واقع مشتاقانه به دنبال یک محرک می‌گردد. برای این که فعالیت‌ها و اسباب‌بازی‌های محرکی که با سطح بلوغ نوزاد هماهنگی دارند را در اختیار وی بگذاریم، این بهترین زمان است.
در طی ماه اول، سر نوزاد رو به طرفین است. برای تحریک بینایی او، اسباب‌بازی‌ها و اشیاء را در سمتی که رو به آن است قرار دهید.
برای تحریک شنوایی نوزاد، اغلب برایش آواز بخوانید و با او حرف بزنید. برای آرام کردن کودک، موسیقی یا نواهای ملایمی با صدای زنگ‌دار پخش‌کنید. سعی کنید از پخش صداهای ناگهانی و بسیار بلند که نوزادان تازه متولد شده را ناراحت می‌کند بپرهیزید.

درحالی‌که پنج حس نوزاد مادرزادی هستند، گسترش تحرک وی او را در جستجوی محرک، محدود می‌کند. والدین و پرستاران کودکان باید «تحرک» را برای رشد حواس در مسیری سالم، فراهم سازند. هنگامی‌که نوزاد بیدار و کاملاً آرام است، در واقع مشتاقانه به دنبال یک محرک می‌گردد. برای این که فعالیت‌ها و اسباب‌بازی‌های محرکی که با سطح بلوغ نوزاد هماهنگی دارند را در اختیار وی بگذاریم، این بهترین زمان است.
در طی ماه اول، سر نوزاد رو به طرفین است. برای تحریک بینایی او، اسباب‌بازی‌ها و اشیاء را در سمتی که رو به آن است قرار دهید.
برای تحریک شنوایی نوزاد، اغلب برایش آواز بخوانید و با او حرف بزنید. برای آرام کردن کودک، موسیقی یا نواهای ملایمی با صدای زنگ‌دار پخش‌کنید. سعی کنید از پخش صداهای ناگهانی و بسیار بلند که نوزادان تازه متولد شده را ناراحت می‌کند بپرهیزید.

بیشتــر کــودکان هنــگام غــروب آفتــاب آشــفته و پریشــان می‌شــوند و به قول معــروف لجبــازی می‌کننــد. حمــام مختصــر و مفید هنــگام غروب، بــه کودک آرامش می‌دهد و از آن حالت آشــفتگی و پریشــانی درمی‌آید. گرمای آب کودک را به آرامش می‌رساند و هم چنین تحرک و دست و پا زدن در آب، انرژی کودک را تخلیه می‌کند و سریع‌تر و با مشکل کمتری به خواب می‌رود. توجه شود که درجه حرارت آب از  37 درجه‌ی  سانتی‌گراد بیشتر نباشد. چون حرارت بیش از این حد، باعث افزایش گردش خون می‌شــود و در نهایت، خســتگی کودک را به همراه دارد. این خستگی، نوزاد را لجبازتر و بی‌خواب‌تر می‌کند.

منوی سایت