بشر مجموعه ۹ عددی
New

بشر مجموعه ۹ عددی

شامل بشر های 50 - 100 - 250 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 2000 - 3000 میلی لیتری
مجموعه 9 عددی بشر کلاسیک

شامل بشر های : 50 - 100 - 250 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 2000 - 3000 میلی لیتری

عضویت در خبرنامه