بشر مجموعه پنج عددی

بشر مجموعه 5 عددی

شامل بشر های 100 - 250 - 400 - 800 - 1000 میلی لیتری

مجموعه 5 عددی بشر کلاسیک

شامل بشر های : 100 - 250 - 400 - 800 - 1000 میلی لیتری

عضویت در خبرنامه