آیا کودک می تواند حدس بزند در رسم شکل های متوالی، شکل بعدی کدام است؟
  • به طور یک در میان دو شکل متفاوت بکشید؛ مثلا دایره و مستطیل. همین طور که شکل‌ها را می‌کشید نام آن‌ها را نیز بلند بر زبان بیاورید.
  • حالا قبل از اینکه به شکل مستطیل برسید، از کودک بپرسید آیا می‌تواند حدس بزند شما قصد دارید چه شکلی بکشید؟
  • اگر جوای دادن به سوال شما برایش مشکل بود، به توالی شکل هایی که قبلا کشیده اید برگردید و به الگو اشاره کنید.
  • اگر پاسخ به سوال برایش آسان بود، اجازه دهید کودک ردیف را تمام کند.
  • اجرای این فعالیت را با کشیدن توالی سه شکل مشکل تر کنید.


منبع: کتاب «150 بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن»، جین کمپ، کلیر والترز، انتشارات بافرزندان

تهیه کتاب از سایت