کودکانی که در یک محیط چندزبانه زندگی می‌کنند، به راحتی می‌توانند همه‌ی آن زبان‌ها را بیاموزند. کافی است گاهی به یک زبان و گاهی به زبان دیگر با آنها صحبت شود. بدین ترتیب هر دو را درک می‌کنند. البته، مسلما باید به یک نسبت از هر دو زبان استفاده کرد و مدت زمانی که به هر کدام اختصاص داده می‌شود، باید یکسان باشد. کودک دو زبانه، در صورتی دو زبانه خواهد ماند که از هر دو زبان استفاده کند.
منبع: کتاب کودک هشیار بپروریم، دکتر بئاتریس میلتر | انتشارات بافرزندان

::خرید آنلاین از طریق سایت