شــما برای ســاخت کشــتی به یک چوب پنبه، مقوای ســفید، چاقوی تیز و کوچک، قیچی و چند عدد مدادرنگی نیاز دارید. دســتور ســاخت:
به کمک چاقو چوب پنبه را از درازا به دو نیــم کنید. از مقوایــی که در اختیار دارید،  مثلثــی به اندازه‌ی درازای چوب پنبه ببرید و روی آن دایره‌های رنگی بکشــید. سپس بر روی ســطح صاف چوب پنبه و در طول آن شــکافی ایجاد کنید و مثلث را به عنوان بادبان کشــتی در این شکاف قرار دهید.


منبع: کتاب دنیای من و مادربزرگ | آلموت بارتل، یولیا یوره | انتشارات بافرزندان

:: خرید آنلاین از طریق سایت