فضای صوتی پیرامون ما از نظم مشخصی برخوردار نیست. تصور کنید که در یک مهمانی همه با هم صحبت می‌کنند. در چنین ازدحامی شما می‌توانید بدون توجه به صداهای اطراف، فقط به مخاطب خود گوش کنید. اصوات گوناگون محیط و صدای افراد مختلف نیز به وضوح شنیده می‌شود. در واقع بر اساس کیفیت صدا (طنین، قدرت و...) و همچنین منبع تولید آن، اصوات برای شما منظم می‌گردد. نوزاد نیز قادر است مانند شما این اغتشاش را به جریانی منظم تبدیل کند.
منبع: کتاب کودک هشیار بپروریم، دکتر بئاتریس میلتر | انتشارات بافرزندان