کودکان شــیفته‌ی پدیده‌ها و اشیای جدید هستند. برای ما نیز دیدن چهره‌ی کودکی که در حال کشــف پدیده‌ای برای نخســتین بار اســت، بســیار جالب و لذت‌بخش است. در این تمرین، کودک با چراغ قوه آشنا می‌شود.
روش کار: چراغ‌هــای اتاق را خاموش کنید و نور چراغ قوه را دور اتاق بگردانید تا کودک با کمک نور چراغ قوه، تمامی اشــیای آشنای اتاق را ببیند. بعد یکی یکی اشیا را برای کودک نام ببرید؛ برای نمونه: «ببین، این تلویزیون است. این میز است. این توپ توست.»
آن چه کودک می آموزد: نور انداختن روی اشــیا موجب افزایش توجه و تمرکز کودک بر آن‌ها می‌شود.همچنین وارســی اتاق برای یافتن اشــیای گوناگون هوشیاری، دقت و آگاهی کودک را نیز بیشتر می‌کند. کــودک با انجــام این بازی درمی‌یابــد با وجود این که نمی‌تواند شــیئی را در تاریکی ببیند، شــیء آن جا قرار دارد؛ بــرای نمونه اگر نمی‌تواند صندلی را در گوشــه‌ی اتاق ببیند، به این دلیل اســت که اتاق تاریک اســت. او می‌تواند چراغ قوه را روشن کند و با انداختن نور چراغ قوه‌اش، آن را ببیند. دنبــال کردن نور چــراغ در تاریکی موجب تقویت حــس بینایی کودک نیز می‌شود.


منبع: کتاب روش‌های تقویت توجه و تمرکز در کودکان | ماندانا سلحشور | انتشارات بافرزندان

:: خرید از سایت