معمولا در یک تماس تلفنی در پاسخ به پرسش «چطوری؟» به جز «خوبم» پاسخ دیگری شــنیده نمی شود. اما ســؤالاتی مانند: «بهتربن چیزی که امروز تجربــه کردی چه بــود؟ » یا «امــروز از چه چیــزی عصبانی شــدی؟» از جمله ســؤال هایی هســتند که فــرد را به حــرف زدن و ارائه‌ی توضیحات بیشــتر وا می‌دارد.
بزرگ ترها برای پاســخ های احتمالی و ممکن کودکان، پیشنهادات حاضر و آمــاده ای دارند که به آنان توصیه می کنند. این موضوع ســبب می شــود تا گفت وگوی میان آنان و فرزندشان، به تست چند گزینه ای تبدیل گردد. اما باید به این بیندیشید که کودکان در پاسخ به سؤال شما ابتدا می خواهند فکر کنند. آن‌ها حتما نباید از توصیه های شــما برای پاســخ دادن به سؤال ها استفاده کنند. به کودک نشان دهید که واقعا وقت دارید و با کمال میل منتظر شنیدن پاسخ او هستید. برایش مثل الگو باشــید و به او توضیح دهیــد که بهترین تجربه امروزتان چــه بوده اســت، چرا به خاطر فردا خوشــحالید و برای آینده چــه برنامه هایی دارید.
منبع: کتاب دنیای من و مادربزرگ | نویسندگان: آلموت بارتل، یولیا یوره | مترجم: لی‌لا لفظی

خرید از سایت