این بازی پر طرفدار برای پیشرفت مهارت تشخیص اعداد بی نظیر است.
  • یک دسته کارت بازی را بر بزنید و آن ها را به دو قسمت تقسیم کنید.
  • نیمی از کارت‌ها را به کودک بدهید و نیم دیگر را پیش خود نگه دارید. کارت‌های خودتان را به پشت برگردانید. هرکس در نوبت خود یک کارت را برمی‌گرداند و آن را در یک دسته‌ی جدید طوری که روی کارت بالا باشد، وسط زمین بازی قرار می‌دهد. اگر کارت شما با کارت زیری‌اش جور شد، باید بلافاصله بلند بگویید: «اسنپ!»
  • کسی که اول می‌گوید «اسنپ» همه‌ی کارت‌های وسط بازی را برای خود برمی‌دارد و آن‌ها را به پشت زیر بقیه‌ی کارت‌هایش می‌چیند.
  • کسی که همه‌ی کارت‌ها را جمع کند، برنده‌ی بازی است.
  • بچه‌های کوچک‌تر این بازی را می‌توانند با یک دسته کارت تصویری انجام دهند.


منبع: کتاب 150 بازی و فعالیت عددی برای تقویت ذهن | جین کمپ، کلیر الترز | مترجم: ابوالفضل امیریان

خرید از سایت